NuMRI/kalman
jeremias 292d997a33 adding press 2020-12-16 15:39:18 -03:00
..
graphics modifications 2020-12-16 14:41:44 -03:00
meshes adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00
other adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00
aorta.yaml adding press 2020-12-16 15:39:18 -03:00
aorta_C.yaml modifications 2020-12-16 14:41:44 -03:00
aorta_neumann.yaml mod2 2020-11-25 16:55:41 -03:00
channel2d.yaml mod2 2020-11-25 16:55:41 -03:00
channel3d.yaml modifications 2020-12-16 14:41:44 -03:00
compute_solution_errors.py adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00
gen_measurements_from_checkpoints.py adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00
plot_roukf_parameters.py adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00
run.py adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00
run_forward.py adding kalman 2020-11-23 13:41:11 +01:00