NuMRI/poi
jeremias 4764bb4bb8 adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
..
checkpoint adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
p.h5 adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
p.xdmf adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
poiseuille.h5 adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
seq.npz adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
seq_new.npz adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
u.h5 adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00
u.xdmf adding poi temp 2021-04-02 13:11:34 +02:00